Syans imèn ak sosyal fòme yon ansanm disiplin ki anjeneral opoze a syans natirèl ak anviwònman yo, ak sa yo rele syans "egzak", pa sèlman akòz estati espesifik epistemolojik yo (difikilte pou defini yon metòd objektif ak syantifik nan domèn sa a), men sitou akòz objè etid espesifik yo  : kilti imèn, istwa yo, reyalizasyon yo, koutim yo, reprezantasyon ak konpòtman yo, sosyete sou plan endividyèl e sou plan kolektif.

syans imen e sosyal


Syans imènSosyete
Akeyoloji • Antwopoloji • Edikasyon • Etnoloji • Filozofi • Literati
• Istwa • Kominikasyon • Lengwistik • Literati • Psikoloji • Sosyoloji • Relijyon
Teknoloji
Ayewospasyal • Elektwonik • Endistri • Enfòmatik • Enjenyeri •
• Telekominikasyon • Transpò
Edikasyon pou timoun
Alfabèt timoun • Matematik timoun • Jewografi timoun • Istwa timoun
• Syans timoun • Literati timoun

Definisyon

Syans imèn ak sosyal regwoupe anpil anpil disiplin syantifik ki chèche pou eksplike fenomèn yo kote eksplikasyon yo pa relve de byofizik, men pito debann enfliyans, de fè sosyal, pou lòt yo oubyen de anviwonnman an sou aksyon yo, konpòtman e atitid imèn. Domèn de rechèch yo anpil, ale de jewografi ak psykoloji sosyal, an pasan pa lengwistik, demografi, istwa, antwopoloji oubyen sosyoloji.

Aktyèleman, syans imèn nan ak sosyal la ka konvèje plis oubyen mwens avèk lòt domèn ki pou syans yo. Se ka avèk byoloji a (notamman nan domèn pou anviwonnman). Sèten konvèje egalman bòkot fizik e chimi. Lòt an divèje fòtman. Debann chan antye de syans sosyal fè izaj matematik e de fòmalizm 3 desanm 2017.

Chak disiplin pou syans imèn ak sosyal la, gen pwòp lekòl li pou panse e anpil apwòch metodolojik e teworik. Pa gen prensip inivèsèl oubyen yon sèl denominasyon ; chak chan pou rechèch gen patikilarite l yo.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.