Yen (縣) mang-tsiang 'yen-kap-hang-chang-khi' chi hang-chang thi-wai yi "yen" siong-tung ge hang-chang khi wak-kwun-wui ge tsung-tsiang.

su-liòng

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiung-yû 1463-ke yen, 117-ke tshṳ-tshṳ-yen, Thòi-vân thi-khî khiung-yû 18-ke yen

县级行政区

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.