Wikisource, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî Thù-sû-kón (維基圖書館), he Wikipedia ke yit-chak chí-moi kie-va̍k, yung khiung-yong ke MediaWiki ngiôn-thí, ya he Wikimedia miàng-hâ ke yit-chak wiki kie-va̍k. Wikimedia cho khì ke muk-tit he kien-li̍p yit-chak chhṳ-yù ke thù-sû-kón.

Wikisource chhai 2003-ngièn 11-ngie̍t 4-ngit kien-li̍p, ke-yông-sṳ̀ ke miàng-sṳ ham-cho „Sourceberg“. Chhai 12-ngie̍t 6-ngit thèu-pêu, kói cho kîm-ha ke miàng-sṳ.

Ngoi-pu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.