Wikimedia Commons, kién-chhṳ̂n Commons, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî Khiung-yung (維基共用), he Wikipedia ke yit-chak chí-moi kie-va̍k, yung khiung-yong ke MediaWiki ngiôn-thí, ya he Wikimedia miàng-hâ ke yit-chak wiki kie-va̍k. Wikimedia cho khì ke muk-tit he kien-li̍p yit-chak chhṳ-yù ke tóng-on chṳ̂-liau-ku.

Ngoi-pu lièn-kiet


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.