Liá-piên "Thi-khiù" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"地球" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Thi-khiù (fù-ho: 🜨) he Thai-yòng-hi chûng-hàng sên chṳ̂-yit, on lì Thai-yòng-hi yù khiûn khi̍p yén ke chhṳ-si phài-lie̍t vi thi-sâm, kí he Thai-yòng ne-lui thi-hàng sên chûng chui-thai ke, ya-he hien-thoi Khô-ho̍k muk-chhièn khok-chṳn vì-yit chhùn-chhai sâng-miang ke hàng-sên, Thi-khiù ke ngièn-lìn kû-kie thai-yok yû si-sṳ̍p-ńg yi chhit-chhiên-van ngièn, chhai hàng-sên hìn-sàng heu put-kiú, khó-nèn chên chô-su séu-hìn thiên-thí chhong-kit yì sán-sên yit-ke thiên-yèn ví-sên - Ngie̍t-khiû.

Thai-yòng-hi
Hèn-sên:Ngit-thèu
Hàng-sên:Súi-sên · Kîm-sên · Thi-khiù · Fó-sên · Muk-sên ·
Thú-sên · Thiên-vòng-sên · Hói-vòng-sên
Ái-hàng-sên:Ceres · Mèn-vòng-sên · Haumea · Makemake · Eris
Ví-sên:Ngie̍t-khiù· Fó-sên ke · Muk-sên ke · Thú-sên ke ·
Thiên-vòng-sên ke · Hói-vòng-sên ke
So-pá-sên:Halley So-pá-sên · Encke So-pá-sên
Khì-thâ:Séu-hàng-sên-tai· Kuiper-tai · Scattered disc · Oort-yùn
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.