Liá-piên "Thai-sî-yòng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"大西洋" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thai-sî-yòng.

Thai-sî-yòng, vi-yî Êu-chû, Fî-chû, Nàm-khi̍t-chû lâu Nàm-mî-chû, Pet-mî-chû chṳ̂-kiên, he sṳ-kie thi-ngi thai yòng. Khì pet chiap Pet-pên-yòng, nàm-chiap Nàm-khi̍t-chû, sî-nàm thûng-ko Horn-kok (Cape Horn) ke kîn-sien (sî-kîn 67°) lâu Thai-phìn-yòng kiâm-kie, tûng-nàm thûng-ko Agulhas-kok kîn-sien (tûng-kîn 20°) lâu Yin-thu-yòng kiâm-kie.

Chhiòn-khiù ńg thai yòng
thai-phìn-yòng | yin-thu-yòng | thai-sî-yòng | nàm-khi̍t-yòng | pet-pên-yòng
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.