Liá-piên "Thai-phìn-yòng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"太平洋" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Thai-phîn-yòng

Thai-phîn-yòng he sṳ-kie song chui-thai lâu chui-chhṳ̂m ke yòng, ngièn mien-chit yit-yi pat-chhiên yit-pak sâm-sṳ̍p-van phiàng-fông kûng-lî, chhai Nàm-khi̍t-yòng sṳ̀n-li̍p heu, mien-chit thiàu-chṳ́n vi yit-yi ńg-pak ńg-sṳ̍p-van phiàng-fông kûng-lî, chhṳ̂m-thu 4028 kûng-chhak, chhu Mâ-lî-â-na̍p-hói-kiêu chhṳ̂m-tha̍t 11,034 kûng-chhak. Chhiùng chhak-tho nàm-pet fun-vi Pet-thai-phîn-yòng lâu Nàm-thai-phîn-yòng. Kí chhiùng Mî-chû sî-ngan yit-chhṳ̍t yèn-chhûn to Â-chû lâu Àu-chû ke tûng-ngan. Kí thùng-sṳ̀ he hói-vân, hói-kiêu lâu fó-sân thi-chṳ́n fûn-phu chui-tô ke hói-yòng.

Sṳ-kie song ke hói-yòng fun-vi ńg phu-fun, fûn-phe̍t he Thai-phîn-yòng, Thai-sî-yòng, Yin-thu-yòng, Nàm-khi̍t-yòng, Pet-pên-yòng. Hien-chhai Thai-phîn-yòng he chui-thai ke yòng. Put-ko Mî-chû thai-liu̍k lâu Â-chû thai-liu̍k mî-ngièn chang-chhai chhiam-chhiam-é suk-thu kho-khiun. Só-yî Thai-phîn-yòng chang-chhai pien-séu.

chhiòn-khiù ńg thai yòng
thai-phìn-yòng | yin-thu-yòng | thai-sî-yòng | nàm-khi̍t-yòng | pet-pên-yòng
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.