Liá-piên "Thai-phìn-thiên-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"太平天國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Thai-phìn-thiên-koet (fùng-set)

Thai-phìn-thiên-koet (太平天囯) he Fùng Siù-chhiòn1851-ngièn kien-li̍p ke chṳn-khièn, sú-tû he Thiên-kîn (kîm-ngit he Nàm-kîn). 1864-ngièn pûn Mân-chhîn me̍t-mòng.

Hak-kâ-ngî he Thai-phìn-thiên-koet ke kôn-fông ngî-ngièn.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.