Thòi-pet Tû-fi-khî.

Thòi-pet Tû-fi-khî , yu-he Thai-Thòi-pet Thi-khî , Thòi-pet Kî-liùng Tû-fi-khî , vì Thòi-vân thi-yit-ke Tû-fi-khî, fu̍t-sîm tû-sṳ vì Thòi-pet-sṳ.

Thúng-kie

To 2009-ngièn 5-ngie̍t tsṳ́, Thòi-pet tû-fi khî ke tsúng-ngìn-khiéu yí-tha̍t 6,853,813ngìn, tsúng-mien-tsit he 2,324.917 phiàng-fông kûng-lî, Thòi-pet tû-fi khî he sṳ-kie thi-44thai tû-fi khî.

Fam-vì

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.