Thòi-chûng-yen
Taichung County
[[File:|125px]] [[File:|125px]]
Yen-khì Yen-fui
tshong-khóng
Yen-tshòng Vòng Chhùng-sâng
(Thòi-chûng-yenYen-tshòng lie̍t-péu)
kiet-ngièn Fa̍t-li̍t chûng-yen khì-kàm liâng-hòng
kién-tshṳ̂n Chûng, Chûng-yen
sat-li̍p sṳ́-ngièn 1887-ngièn
hàng-tsṳn khî lui-phe̍t Yen
khî-va̍k Sâm-sṳ, ńg-tsṳ́n, sṳ̍p-sâm hiông
tsúng mien-tsit 2,051.4712 phiàng-fông kûng-lî
(thòi-vân ke Thi pat-vi)
tsúng ngìn-khiéu 1,559,433-ngìn (2009-ngièn Chhit-ngie̍t)
(thòi-vân ke Thi si-vi)
ngìn-khiéu me̍t-thu 760.15-ngìn / phiàng-fông kûng-lî
(thòi-vân ke Thi sṳ̍p-yit vi)
Yen siong-tsṳ̂n
 • Yen fâ:muk-mièn fâ
 • Yen su :Yûng-su
 • Yen tiâu:{{{hàng-tsṳn khî tiâu}}}
 • kôn-fông ngî-ngièn Koet-ngî(Hien-thoi phêu-tsún Hon-ngî)
  sṳ̀-khî Koet-kâ phêu-tsún sṳ̀-kiên
  (UTC+8,無夏時制)
  thien-fa khî-ho 07
  mióng-tshàm Thòi-chûng-yen tsṳn-fú
  thi-lî
  kîn-vúi-thu 24°15′15.4″N 120°43′23.8″E / ,
  tsúng mien-tsit 2,051.4712 phiàng-fông kûng-lî
  hói-pha̍t kô-tshàng
 • tsui-kô:
 • tsui-tâi :
 • chûng vi-tshṳ̍t:
 • hi-hèu
  hi-hèu lui-hîn 副熱帶季風氣候
  Phìn-kiûn vûn-thu
 • ngièn phìn-kiûn vûn:22~23℃
 • tsui-kô ngie̍t-kiûn vûn:28.5℃
 • tsui-tâi ngie̍t-kiûn vûn:16.2℃
 • Thòi-chûng-yen ke thi-phêu.

  Thòi-chûng-yen tshai Thòi-vân chûng-phu ke Thòi-chûng Chông-Fa tû-voi khî-nui, ngìn-khiéu thúng-kie he Thòi-vân thi-sâm thai yen, ha-hot sâm yen-hot-sṳ ńg-tsṳ́n sṳ̍p-sâm hiông, yen tsṳn-fú sat-li̍p tshai fûng-ngièn-sṳ.

  Thi-lî

  Thòi-chûng-yen tshai-yî Thòi-vân chûng-phu, pet-piên lâu Mèu-li̍t-yen tsiap-tshiuk, nàm-lìm Chông-fa-yen, Nàm-thèu-yen; tûng-fông lâu Ngì-làn-yen, Fâ-lièn-yen siông-lìn, sî-lìm Thòi-vân Hói-hia̍p, tûng-ông pâu-vì tsok Thòi-chûng-sṳ. Thòi-chûng-yen tûng-pan-phu he siet-sân sân-ma̍k nàm-tôn; tûng-ông pâu-hàm Thòi-chûng-sṳ tshṳ̂n-tso Thòi-chûng phùn-thi, phùn-thi yî sî he tsiúng-hiong ke Yhai-tú-thòi thi, siu̍k-tshṳ̂n Thai-tú-sân; Thai-tú-sân yî sî tset-vì yèn-hói ke phìn-ngièn.。

  Li̍t-sṳ́

  Hàng-tsṳn khî-va̍k

  Kau-yuk

  Kîn-tsi

  Kâu-thûng

  Vùn-fa lâu fûng-kín khî

  Tsṳn-tshṳ

  Tshâm-kháu vùn-hien

  Ngoi-phu lièn-kiet

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.