Liá-piên "Thòi-chûng-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"台中市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Thòi-chûng-sṳ

Thòi-chûng-sṳ he Thòi-vân chûng-phu ke yit-ke sṳ, ngìn-khiéu thúng-kie vi Thòi-vân thi-sâm thai sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-chṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.