Wikipedia Phiêu-chì
Hak-kâ-ngî Wikipedia
Thai-kâ tû cho-tet Phiên-siá
liá-chak ngî-ngièn ke chhṳ-yù Pak-khô-chhiòn-sû.
Hak-kâ-ngî ke pán-pún kîm-ha yû 10,220 vùn-chông.
 • Khô-ho̍k
 • Kî-su̍t
 • Thi-lî
 • Ngìn-vu̍t
 • Li̍t-sṳ́
 • Sa-fi
 • Sâng-vu̍t
 • Chûng-kau
 • Chet-ho̍k
 • Kîn-chi
 • Vùn-fa
 • Thí-yuk
Sṳ̍t-yung ke chhòng ya̍p-mien

Sîn-pet-sṳ he Thòi-vân pet-phu ke yit-ke sṳ, chhai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke hàng-chṳn-khî, fàn-tîn Thòi-pet-sṳ, tûng-pet lìn-sa he Kî-lùng-sṳ, tûng-nàm chiap-sông Ngì-làn-yen, sî-nàm lìn Thò-yèn-yen. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van. Pún-sṳ fàn-lau Thòi-pet-sṳ si-chû khi̍p Kî-lùng-sṳ sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng Thòi-pet tû-fi khî, su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke Thò-yèn-yen khi̍p Ngì-làn-yen. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, chhiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu, ngie̍t phìn-kiûn chui-kô vûn he chhit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 33.6 thu.

爾做得將滑鼠移動到文字个面頂來顯示其个對應漢字內容。
實用个長頁面

貓熊一般分喊做熊貓大熊貓或者大貓熊,係一種野生嘅哺乳動物。其撈熊同貓仔一樣都是食肉目嘅。雖然講科學家當多將其分至熊科下頭去,還有人認為其毋係熊嘅一種。貓熊嘅身體肥固固,頭圓滾滾,尾當短,身體面頂烏撈白兩種顏色分當清楚,身體同尾係白色,耳、目睭、手腳撈肩頭都係烏色嘅,肚底有嘅係棕色,有嘅係烏色。貓熊嘅身體一般有120至180公分該樣長,尾差毋多有10至20公分該樣長,身體大概有60至150公斤該樣重。一般來講雄性嘅比雌性嘅大頭一滴仔。貓熊原來係生活在暗摸摸仔嘅竹林裏肚,故所目睭毋好使,毋過其在暗晡嘅時候一樣遽板。Fûn-lui
Sa-fi

Chṳn-chṳ - Kiûn-sṳ - Kau-yuk - Kîn-chi - Fap-li̍t - Ngìn-vu̍t - Li̍t-sṳ́ - Thí-yuk - Tî-sṳt -

Khô-ho̍k

Thi-chṳt-ho̍k - Thi-lî-ho̍k - Sâng-vu̍t-ho̍k - Fa-ho̍k - Hì-siong-ho̍k - Sâng-lî-ho̍k - Sâng-thai-ho̍k - Kî-su̍t -  - Yî-ho̍k - Su-ho̍k - Thiên-vùn-ho̍k - Vu̍t-lí-ho̍k -

Vùn-fa

Chûng-kau - Chet-ho̍k - Mìn-siu̍k - Yîm-ngo̍k - Yím-sṳ̍t - Ngi-su̍t - Ngî-ngièn - Vùn-ho̍k -

Sṳ-kie

Â-chû - Pet-mî-chû  - Thai-yòng-chû‎ - Êu-chû - Fî-chû - Nàm-mî-chû - Chûng-koet - Thòi-vân -

Hak-kâ

Hak-kâ Vùn-fa - Hak-kâ chhoi  - Hak-kâ-ngìn - Hak-kâ-ngî -

 分類
社會

政治 - 軍事 - 教育 - 經濟 - 法律 - 人物 - 歷史 - 體育 - 知識 -

科學

地質學 - 地理學 - 生物學 - 化學 - 氣象學 - 生理學 - 生態學 - 技術 -  - 醫學 - 數學 - 天文學 - 物理學 -

文化

宗教 - 哲學 - 美術 - 音樂 - 飲食 - 藝術 - 語言 - 文學 -

世界

亞洲 - 北美洲  - 大洋洲 - 歐洲 - 非洲 - 南美洲 - 中國 - 臺灣 -

客家

客家文化 - 客家菜  - 客家人 - 客家語 -You don't speak Hakka? View this Hakka Phrasebook.
Otherwise, please proceed here for general enquiries or visit our Embassy.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.