Sông-hông-yen (上杭縣) he Chûng-koet Fuk-kien-sén Liùng-ngâm-sṳ só kón-hot ke Yen.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Kîn-tsi

Ngìn-khiéu

Ngî-ngièn

Chûng-kau

Vùn-fa

Kau-yuk

Tshâm-kháu Vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.