Si-yen-fa (四縣話) he Thòi-vân thi-khî Hak-kâ chhu̍k-khiùn sṳ́-yung ke yit-chúng ngî-ngièn, thùng-sṳ̀ he Thòi-vân Hak-kâ-ngî fông-ngièn chṳ̂-chûng, sṳ́-yung ngìn-khiéu chui-tô ke yit-kî, kûng-chung chhòng-só ke Hak-kâ-ngî pô-yîm, tô sṳ́-yung liá-chúng ngî-khiông. Si-yen-khiông kóng-fàm fûn-phu chhai Thòi-vân pet-phu lâu nàm-phu, chú-yeu ke thoi-péu khî-vet yû pet-phu ke Thò-yèn-yen, Sîn-chuk-yen, Mèu-li̍t-yen, nàm-phu ke Kô-hiùng-sṳ, Phìn-tûng-yen, si̍p-koan chhṳ̂n-vi "Kóng Si-Yen" (講四縣).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.