Sṳ-chóng (Mayor), he khiûn-thoi yit-ke sàng-sṳ chui-kô chṳt-vi kôn-yèn ke chṳt chhṳ̂n. Chhai hí-tô chṳn-fú hì-thúng lî, Sṳ-chhòng he yù sṳ-mìn sién-chhut vì yit-ke sàng-sṳ chui-kô hàng-chṳn chhòng-kôn, fe̍t vì yit-ke ngì-sṳt ke ke chṳt-vu. Sṳ-chhòng liá-ke miàng-chhṳ̂n chhai chhiòn sṳ-kie kok-ke thi-fông yî-kí tông-thi ke fap-li̍t yû m̀-thùng chṳt-chit lâu khièn-li̍t, ya yîn kok-ke thi-fông yì yû m̀-thùng yi-ngi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.