Sú-tû (首都),chṳ́ yit-ke koet-kâ ke tûng-ông chṳn-fú só-chhai-thi ke sú-yeu hàng-chṳn chûng-sîm sàng-sṳ, ya-he chṳn-chhṳ fa̍t-thung ke chûng-sîm sàng-sṳ, kok-lui koet-kâ-kip kî-kôan si̍p-chûng chu-chap-thi, koet-kâ chú-khièn ke siong-chṳ̂n sàng-sṳ. Chhai thai-phu-fun koet-kâ, Sú-tû he koet-kâ chui-thai ke sàng-sṳ, yì Tet-koet Pak-lìm, Â-kîn-thìn Buenos Aires tén; thai-phu-fun ke koet-kâ ya hàn-m̀ chhai Hièn-fap lâu Fap-li̍t nui thin Sú-tû thi-tiám, yì-yèn chhai phu-fun koet-kâ, chṳn-chhṳ chûng-sîm lâu kîn-chi chûng-sîm fûn-lì, li-yì Kâ-nâ-thai Ottawa, Àu-chû Canberra tén. Yû-sṳ̀ yit-ke koet-kâ yû tô-chak sú-tû, yì hàng-chṳn sú-tû, sṳ̂-fap sú-tû, fûn-phe̍t he pún-koet ke hàng-chṳn lâu sṳ̂-fap chûng-sîm.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.