Sâm-sên-hiông

Sâm-sên-hiông tshai Thòi-vân Ngì-làn-yen chûng-phu, làn-yòng phìn-ngièn sî-piên. Ngìn-khiéu 38,047-ngìn.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-tsṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-tsi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

Tsṳn-tshṳ

Tshâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.