Tûng-kîn kîn-tsi khiên-é.
Néu-yok he sṳ-kie song chui-thai ke tû-sṳ tsṳ̂-yit.

Sàng-sṳ tsṳ́-tsak ngìn-khiéu pí-káu tshiû-me̍t, kûng-ngia̍p khi̍p sông-ngia̍p pí-káu fat-tha̍t ke thi-khî, yit-pân pau-kwat tshu-tshe̍t-khî, kûng-ngia̍p-khî lâu sông-ngia̍p-khî tén-tén kî-nèn fûn-khî, yì-yèn khí-phi hàng-tsṳn kón-hot kûng-nèn. Sàng-sṳ chûng yû lèu-fòng, kiê-tho, lâu kûng-yèn tén-tén kûng-khiung sat-sṳ̂.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.