Rocky Sân-mak.
Rocky Sân-mak.

Rocky Sân-mak (Yîn-ngî: Rocky Mountains), he Pet-mî-chû sî-phu ke chú-yeu sân-mak, chhiùng Kâ-nâ-thai sî-phu British Columbia vàng-ye̍t Mî-koet sî-phu, chhṳ̍t to Mî-koet sî-nàm-phu ke Sîn Me̍t-sî-kô-chû, mièn-yèn chhêu-ko 4,800 kûng-lî. Liá-ha ke Rocky Sân-mak chûng yû hó-tô thi-fông he koet-kâ kûng-yèn pó-fu-khî khi̍p sêm-lìm thi, ya-he su fôn-ngiàng ke lî-yû kín-tiám, cho-tet chin-hàng chhiong lu-yàng, yénchiuk, phà-sân, tiau-ǹg, tá-lia̍p, tên-sân mô-thok-chhâ, va̍t-siet khi̍p tân-pán va̍t-siet tén hiû-hàn fa̍t-thûng.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.