Liá-piên "Pha̍k-fa-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"白話字" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Pha̍k-fa-sṳ (白話字) he yit-chúng chhái-yung Lâ-tên sṳ-mû sû-siá ke chang-sṳ-fap. Pha̍k-fa-sṳ ngièn-pún he sṳ̍p-kiú sṳ-ki sṳ̀ yù Kî-tuk-kau ke Yîn-koet Chóng-ló-fi Chhâi-fi‎ (English Presbyterian Mission) chhai Fuk-kien só chhóng-chho pin chhûi-hàng ke, heu-lòi phî ngoi-kie chhṳ̂n-vi kau-fi Lò-mâ-sṳ. Than-he Pha̍k-fa-sṳ kîn-ko fat-chán, sṳ́-yung-chá put-thon pâu-koat Fuk-kien lâu Thòi-vàn ke Mîn-nàm-ngî ngìn-sṳ, ya-yû Hak-kâ-ngìn yung-lòi sû-siá Hak-kâ-ngî. Só-yî Pha̍k-fa-sṳ yí-kîn vù-han yî kau-fi lâu Thòi-vàn-fa, yù-yì he Li̍t-sṳ́ chui yû-kiú, chui phû-phiên phî sṳ́-yung ke Thòi-ngî Lò-mâ-piang-yîm ne-thúng. Hak-kâ-ngî Sîn-yok Sṳn-kîn he chhai-yî 1883-ngièn thi-yit-chhṳ chhut-pán.

Chhâm-siòng

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.