Liá-piên "Pet Mî-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"北美洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Pet-mí-chû

Pet Mî-chû (北美洲) he chhai-yî sî-pan-khiù ke pet-phu. Tûng-lìm Thai-sî-yòng, sî-lìm Thai-phìn-yòng, pet-piên Pet-pên-yòng, nàm yî Panama Yun-hò vi kie lâu Nàm Mî-chû siong-fun. Pet Mî-chû hàn-yû pâu-koat Caribe-hói chûng chung-tô lie̍t-tó. Pet Mî-chû mien-chit lióng-chhiên si-pak-van phiàng-fông kûng-lî, he sṳ-kie thi-sâm thai chû. Ngìn-khiéu si-van ńg-chhiên-van.

Thi-khî

Koet-kâ

Fu-su̍k-thi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.