2015-ngièn Ngìn-khiéu me̍t-thu.

Ngìn-khiéu me̍t-thu (Population density) he chṳ́ chhai yit-thin sṳ̀-khì yit-thin tân-vi mien-chit thú-thi sông ke phìn-kiûn ngìn-khiéu su-muk, kie-son fông-sṳt he khí chúng ngìn-khiéu su chhù-yî chúng mien-chit. Yit-pân sṳ́-yung ke tân-vi he mî-chak phìn-fông kûng-lî ngìn-su fe̍t-chá mî-chak phìn-fông-mí só kî-chhu ke ngìn-khiéu su. Ngìn-khiéu me̍t-thu he fán-yang ngìn-khiéu fûn-phu sû-me̍t chhàng-thu ke sòng-yung su-liòng chṳ́-phêu. Kí thûng-sòng yung-yî kie-son yit-ke koet-kâ, thi-khî, sàng-sṳ fe̍t-chá chhiòn-khiù ke ngìn-khiéu fûn-phu chhong-khóng.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.