Liá-piên "Ngìn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Ngìn liá-ke miàng-chhṳ̀ khó-yî chhiùng Sâng-vu̍t, chîn-sṳ̀n lâu Vùn-fa kok-chhu chhèn-mien lòi thin-ngi, fe̍t-chá he liá chhèn-mien thin-ngi ke kiet-ha̍p. Tui sên-vu̍t-ho̍k ke kôn-tiám lòi kóng, ngìn-lui he 1 chak chhṳ-sên-è, ho̍k-miàng ôn-tó Homo sapiens sapiens, yi-sṳ he "yû thi-fi ke ngìn". Chhai chûng-kau chûng, lìn-fùn phî ngin-vì lâu sṳ̀n-sṳn ke li̍t-liong fe̍t-he chhùn-chhai yû-kôan. Vùn-fa ngìn-lui-ho̍k song, ngìn phî thin-ngi vi nèn sṳ́-yung Ngî-ngièn, khí-yû fu̍k-chha̍p ke sa-fi chû-chṳt lâu khô-kî fat-chán, nèn kien-li̍p thòn-thí lòi tha̍t-tó fu-siông chṳ̂-chhṳ̀ lâu hia̍p-chhu ke muk-tit.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.