Liá-piên "Nàm-thèu-yen" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"南投" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thòi-vân thi-lî chûng-sîm pî.

Nàm-thèu-yen chhai Thòi-vân chûng-phu, he Thòi-vân vì-yit mò kho-hói ke-yen. Pún-yen kin-nui ngièn-chhu-mìn yû Thai-ngâ-chhu̍k, Pu-nùng-chhu̍k, Tsou-chhu̍k khi̍p Thao-chhu̍k. Nàm-thèu-yen he Thòi-vân chui-kô fûng Ngiu̍k-Sân khi̍p chui-chhòng hò-liù ke ngièn-thèu.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-chṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.