Mien-chit he yit-ke yung-chok péu-sṳ yit-ke khiuk-mien fe̍t phìn-mien thù-hìn só-cham fam-vì ke liòng, cho-tet khon-sṳ̀n he chhòng-thu (yit vì-thu-liòng) khi̍p thí-chit (sâm vì-thu-liòng) ke Ngi-vì lui-pí. Tui sâm-vì Li̍p-thí thù-hìn yì ngièn, thù-hìn ke piên-kie ke mien-chit chhṳ̂n-vì péu-mien-chit. Kie-son kok kî-pún phìn-mien thù-hìn mien-chit khi̍p kî-pún Li̍p-thí thù-hìn ke péu-mien-chit kûng-sṳt chó yí vì Kú Hî-lia̍p khi̍p Kú Chûng-koet-ngìn só su̍k-tî. Mien-chit chhai khiûn-thoi sú-ho̍k chûng cham siông-tông chhùng-yeu ke kok-set. Mien-chit chhù lâu Kí-hò-ho̍k khi̍p Mì-chit-fûn yû-kôan ngoi, yi̍t lâu Sien-sin Thoi-sú chûng ke hang-lie̍t-sṳt yû-kôan. Chhai fûn-sak-ho̍k chûng, phìn-mien ke mien-chit thûng-sòng yî Le̍t-pi-kak chhet thu (Lebesgue measure) thin-ngi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.