{{{sàng-sṳ miàng-tshṳ̂n}}}
Yen-khì Yen-fui
tshong-khóng
khî-va̍k 2-sṳ, 5-chṳ́n, 11-hiông
ngìn-khiéu me̍t-thu 308.81-ngìn/Phìn-fông Kûng-lî
(thòi-vân ke {{{ngìn-khiéu me̍t-thu miàng-tshṳ}}})
kôn-fông ngî-ngièn Hak-kâ-fa
sṳ̀-khî UTC+8
thien-fa khî-ho 037
thi-lî
kîn-vúi-thu 120°38′0″N 24°18′0″E / ,
hi-hèu
hi-hèu lui-hîn Fu-ngie̍t-tai Kui-fûng Hi-hèu
Phìn-kiûn Vûn-thu
 • ngièn phìn-kiûn vûn:21.0℃
 • tsui-kô ngie̍t-kiûn vûn:{{{tsui-kô ngie̍t-kiûn vûn}}}℃
 • tsui-tâi ngie̍t-kiûn vûn:{{{tsui-tâi ngie̍t-kiûn vûn}}}℃
 • Mèu-li̍t-yen ke thi-phêu (苗栗縣个地標)  Mèu-li̍t-yen he Thòi-vân-tó sî-pet phu, tûng-piên he Siet-sân Sân-ma̍k, sî-piên khiun Thòi-vân Hói-hia̍p, pet-lìn Sîn-chuk-yen sṳ, nàm-lìn Thòi-chûng-yen. 苗栗縣臺灣島西北部,東邊係雪山山脈,西部近台灣海峽,北鄰新竹縣市,南鄰台中縣

  Chhṳ̀-ngièn (詞源)

  Mèu-li̍t, khì khiu-miàng vì(he) Meu-é-lî. 苗栗,其舊名為(係)貓仔裡。

  Hàng-chṳn khî-va̍k (行政區劃)

  Mèu-li̍t-yen chṳn-fú ha-hot yit-sṳ liuk-chṳ́n khi̍p sṳ̍p-yit hiông, khiung sṳ̍p-pat ke hiông-chṳ́n-sṳ hàng-chṳn khî. 苗栗縣政府下轄2市、5鎮及11鄉,共18個鄉鎮市行政區。
  Mèu-li̍t Hàng-chṳn khî 苗栗縣行政區
  苗栗縣共轄2市、5鎮,以及11鄉

  Chhâm-kháu Chṳ̂-liau (參考資料)

   Ngoi-phu lièn-kiet (外部連結)

   This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.