Hak-kâ Lùi-chhà

Lùi-chhà (擂茶) he yit-chúng Hak-kâ mìn-chhu̍k fûng-mi ke thi̍t-set sṳ̍t-phín, he Kóng-tûng, Kóng-sî Hak-kâ-ngìn ke tshòn-thúng mî-sṳ̍t chṳ̂-yit. Lûi-tshâ put sṳ́-yung chhà-ya̍p, lâu chhà mò kûan-he. Yit-pân yung séu-mí, fâ-sâng, tsṳ-mâ, kiong-mâ, vòng-theu tén-tén yím-sṳ̍t tshòi-liau kîn-ko fu̍k-tsha̍p sú-sa kâ-kûng, tshṳ̀n-fún ma̍t-tshong. Sṳ̍t-yung sṳ̀-kiên tshûng-ngi̍p khôi-súi thiàu yùn-yùn sṳ̀n-vì fù tshong-é, fe̍t-tsá kâ-ngi̍p liòng-súi tshai thiet-kho chûng tsú-hó thiàu-yùn.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.