Kui-kóng-sṳ

Kui-kóng-sṳ (貴港市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-sî-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 4,090.8 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 4,400,000-ngìn (20048-ngièn su-kí ).

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Kîn-chi

Ngìn-khiéu

Ngî-ngièn

Chûng-kau

Vùn-fa

Kau-yuk

Chhâm-kháu Vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.