Koet-kâ Kûng-yèn.
Koet-kâ Kûng-yèn.

Koet-kâ Kûng-yèn (國家公園) he yit-chúng pó-liù-khî, thûng-sòng yù chṳn-fú só yúng-yû, muk-tit he pó-fu mêu-chúng thi put su-tó ngìn-lui fat-chán lâu vû-ngiam ke sông-hoi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.