Liá-piên "Kông-sî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"江西省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kông-sî

Kông-sî he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Tshòng-kông chûng-ha yù nàm-ngan. Sén-fi he Nàm-chhông.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-tsṳn-khî

Kîn-tsi

Ngìn-khiéu

Ngî-ngièn

Chûng-kau

Vùn-fa

Kau-yuk

Tshâm-kháu Vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.