Liá-piên "Kô-hiùng-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"高雄市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Kô-hiùng-sṳ
  Chhṳ̍t-hot-sṳ  
高雄市

Kô-hiùng-sṳ ke khì-é
Khì-é
Kô-hiùng-sṳ ke fî-chông
Fî-chông
ke só-chhai.
ke só-chhai.
Chhô-phêu:
22°38′N 120°16′E / 22.633°N 120.267°E / 22.633; 120.267
Koet-kâ  Thòi-vân
Chṳn-fú
 - Sṳ-chóng Chhṳ̀n Khì-mai
Mien-chit
 - Só-yû 2,946.2671 km2
Ngìn-khiéu
 - Só-yû 2,772,349 ngìn
 - Me̍t-thu 940.97/km2
Sṳ̀-khî UTC+08:00 (UTC)
Mióng-cham www.kcg.gov.tw

Kô-hiùng-sṳ (高雄市) he Thòi-vàn thi-ngi-thai ke sàng-sṳ, chhai-vi Thòi-vàn ke nàm-fông, ngìn-khiéu thai-yok 277 van. Kô-kiùng yû Thòi-vàn chui-thai ke hói-kóng, hàn-yû yit-ke kuet-chi kî-chhòng.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Kô-hiùng-sṳ hàng-chṳn-khî thú-thi mien-chit khiung 2947.6159 phìn-fông kûng-lî, khì-chûng kô-sân thú-thi mien-chit cham 1555.0398 phìn-fông kûng-lî (52.78%), khiu-lîn lâu phìn-ngièn thú-thi mien-chit cham 1391.2273 phìn-fông kûng-lî (48.22%); kô-sân-khî Thò-ngièn-khî mien-chit 928.98 phìn-fông kûng-lî, cham chhiòn-sṳ mien-chit sâm-fûn chṳ̂-yit; chhiòn-sṳ cham chhiòn-koet chúng mien-chit 8.14% (yok sṳ̍p-ngi fûn chṳ̂-yit). Hói-ngan-sien fông-mien, Kô-hiùng-sṳ sî-ak Thòi-vân Hói-hia̍p, nàm lìm Pâ-sṳ Hói-hia̍p. Sî-pan phu vì Chhûng-chit phìn-ngièn thi-hìn, tûng-pan phu chú-yeu vì sân-khî, fam-vì yèn-chhûn chṳ Ngiu̍k-sân; chhai sṳ-khî phu-fûn kú-sân hói-ngan ke su-sân, chó-yàng tûng-chet ke Pan-phîn-sân, yî-khi̍p tûng-nàm phu ke Fung-sân khiu-lîn, khì-chûng Chhèu-sân lâu Pan-phîn-sân kai yîn Sân-fû-chiau lùng-hí yì hìn-sṳ̀n.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

2010 ngièn Kô-hiùng yen-sṳ ha̍p-pin kói-chṳ heu, ngièn-pún Kô-hiùng-sṳ ke 11 khî thùng ngièn-pún Kô-hiùng-yen ke 27 hiông, chṳ́n, sṳ, khiung-ha̍p cho 38 khî, 651 lî, 17,333 lìn.

  • Chúng ngìn-khieú 30 van î-song: Fung-sân, Sân-mìn.
  • Chúng ngìn-khieú 15 to 20 van: Chó-yàng, Chhièn-chṳ́n, Nàm-chṳ́, Lìn-ngá, Séu-kóng.
  • Chúng ngìn-khieú 10 to 15 van: Kú-sân, Thai-liàu.
  • Chúng ngìn-khieú 5 to 10 van: Kông-sân, Yìn-vû, Lìm-yèn, Lu-chuk, Sîn-hîn.
  • Chúng ngìn-khieú 1 to 5 van: Niâu-chhiùng, Thai-su, Mî-nùng, Khièu-thèu, Kì-sân, Chṳ̀-kôn, Thai-sa, Kâ-tin, Yen-sàu, Fù-nui, Â-lièn, Kì-lâ, Chhièn-kîm, Yàm-thàng, Mì-tò, Nui-mùn, Yún-ôn, Liuk-kûi, Chham-lìm.
  • Chúng ngìn-khieú 5,000 to 1 van: Thièn-liàu, Kap-siên.
  • Chúng ngìn-khieú 5,000 î-ha: Thò-ngièn, Meu-lìm, Namasia.

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-lièn mióng

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.