Kâ-ngi-yen

Kâ-ngi-yen chhai Thòi-vân sî-nàm-phu, thi-chhu Kâ-nàm phìn-ngièn, he chhung-yeu nùng-ngia̍p sán-khî. Kin-nui súi-li kien-sat khâm-chhṳ̂n vàn-phi, thú-thi phì-chong. Kîn-ko sṳ̀-thoi pien-chhiên, Â-lî-sân sṳ̀n-vì Thòi-vân chho̍k-miàng ke fûng-kín khî, yen-nui kien-yû su-ke kûng-ngia̍p khî.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-chṳn Khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.