Liá-piên "Hon-chhu̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"漢族" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Hon-chhu̍k (漢族) he Chûng-koet ke chú-thí chhu̍k-khiùn, ya-he sṳ-kie song ngìn-khiéu chui-tô ke chhu̍k-khiùn. Muk-chhièn Hon-chhu̍k ngìn-khiéu yok sṳ̍p-sâm yi, chiam-hi sṳ-kie tsúng ngìn-khiéu ke 20%, fûn-phu chhai sṳ-kie kok-thi.

Mìn-hì

  • Pet-fông Mìn-hì
  • Kóng-fú Mìn-hì
  • Ng̀-ye̍t Mìn-hì
  • Kàm-fú Mìn-hì
  • Fù-siong Mìn-hì
  • Hak-kâ Mìn-hì
  • Ho-ló Mìn-hì
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.