Ho̍k-ló-hak he chṳ́ pûn Ho̍k-ló-ngìn thùng-fa ke Thòi-vân Hak-kâ-ngìn. Kì-tén m̀ hiáu-tet kóng Hak-kâ-ngî, ngin-thùng chhṳ-kâ he Ho̍k-ló-ngìn. Lí Tên-Fî chhiu he yit-chak yû-miàng ke Ho̍k-ló-hak.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.