Hiông he thòi-vân ke thi-fông chṳ-thu chûng chui-kî-chhèn ke thi-fông hàng-chṳn khî-va̍k.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.