Liá-piên "Hiông-kóng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"香港" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî
中華人民共和國香港特別行政區
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
Chûng-koet ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî ke khì
khî-khì
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî ke kôn-fông yin-chông
khî-fî
Chú-khièn koet-kâ Chûng-koet
Hàng-chṳn chûng-sîm Chûng-sî-khî
Kôn-fông ngî-ngièn Hon-ngî, Yîn-ngî
sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn Ye̍t-ngî, Yîn-ngî
Chṳn-fú Sa-fi chú-ngi koet-kâ ke hàng-chṳn khièn-li̍t piong-hâ (yit-koet lióng-chṳ)
 Hàng-chṳn chóng-kôn
Lìm Chhang Ngie̍t-ngò
 Chṳn-vu-sṳ̂-chóng
Lí Kâ-chhêu
 Li̍p-fap-fi chú-sit
Liông Kiûn-ngan
 Chui-kô fap-kôn
Chông Kí-nèn
Li̍p-fap kî-koân Li̍p-fap-fi
Koet-kâ Thoi-péu
 Chhiòn-koet Ngìn-thoi
36
 Chhiòn-koet Chṳn-hia̍p
203
Mien-chit
 Chúng-khiung
2,754.97 km2 (1,063.70 sq mi) (thi 168 miàng)
 Súi-vet (%)
59.70
Ngìn-khiéu
 2019-ngièn kû-kie
7,500,700 (thi 103 miàng)
 Me̍t-thu
6,777/km2 (17,552.3/sq mi) (thi 4 miàng)
GDP (PPP) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase$472.395 sṳ̍p-yi (thi 46 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase$62,839 (thi 10 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase$368.633 sṳ̍p-yi (thi 39 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase$49,036 (thi 20 miàng)
Gini (2016-ngièn) Negative increase 53.9
HDI (2019-ngièn) Increase 0.949
tông kô · thi 4 miàng
Chhièn Hiông-kóng dollar (HK$) (HKD)
Sṳ̀-khî UTC+8 (HKT)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd-mm-yyyy
yyyymmdd
Kâ-yung thien-ngièn 220 V–50 Hz
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +852
Táng-kip Mióng-vet .hk
.香港

Hiông-kóng (香港) he Chûng-koet só hot ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn khî, vi chhu Hiông-kóng-tó, Kiú-liùng pan-tó, Sîn-kie nui-liu̍k thi-khî, yî-khi̍p lióng-pak liuk-sṳ̍p-ngi ke thai-séu tó chû-sṳ̀n. Pet-phu chiap Kóng-tûng-sén, nàm-mien he Chû-hói-sṳ. Kûng-ngièn-chhièn 214-ngièn, Hiông-kóng pûn Chhîn-chêu na̍p-ngi̍p Chûng-ngièn vòng-chêu pán thù. 1842-ngièn hí, sṳ̀n-vì Yîn-koet chhṳ̍t-mìn-thi khiûn 155-ngièn, khì-kiên yî 1941-ngièn 12-ngie̍t chṳ 1945-ngièn 8-ngie̍t chên pûn Ngit-pún Fòng-kiûn cham-liâng. Chhṳ̍t-chṳ 1997-ngièn 7-ngie̍t 1-ngit, Hiông-kóng Chú-khièn Yì-kâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet, thùng-sṳ̀, Hiông-kóng Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî sṳ̀n li̍p, vì Chûng-koet lióng-ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.

Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan heu, Hiông-kóng Kîn-chi lâu sa-fi khoai-suk fat-chán, sṳ̀n-vì "Â-chû si séu liùng" chṳ̂-yit. Hiông-kóng he Â-chû chhung-yeu ke kîm-yùng, fu̍k-vu khi̍p hòng-yun chûng-sîm. Hiông-kóng sa-fi liâm-kiet, chhṳ-ôn yù-liòng, kîn-chi chhṳ-yù, soi-chṳ kién-tân yî khi̍p vàn-san ke fap-li̍t chṳ-thu kien-chhiòn yì vùn-miàng yî-sṳ. Hiông-kóng chhai Chhiòn-khiù Kîm-yùng Chûng-sîm chṳ́ sú sông yit-chhṳ̍t miàng-lie̍t vì chhiòn-khiù thi-sâm thai kîm-yùng chûng-sîm, lièn-sa thi 20-ngièn tet-to chhiòn-khiù chui chhṳ-yù kîn-chi thí-hì phìn-kip vì Kîn-chi Chhṳ-yù Thu-chṳ́ -sú phài-miàng thi-yit. Hiông-kóng thùng-sṳ̀ vì chhiòn-khiù khì-chûng yit-sàng chui ôn-chhiòn, sâng-fa̍t súi-phìn kô fu-yi, fàn-yùng khi̍p ngìn-kiûn su-miang chui chhòng ke Koet-chi Thai-tû-fi, su yû Tûng-fông chṳ̂-chû, Mî-sṳ̍t thiên-thòng, Kèu-vu̍t thiên-thòng, Thûng-kám chṳ̂-tû lâu Tûng fông Màn-hâ-tun tén mî-yî, yúng-yû mî-li chong-kôn, puk-yèn liâu-fat yì-chhiâ khiûn-chhai tsí-chhak ke Kau-yâ Kûng-yèn. 2012-ngièn, Kîn-chi Ho̍k-ngìn phìn-sién Hiông-kóng vì "chhiòn-khiù chui nî-kî sàng-sṳ".


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.