Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本

Hak-kâ sân-kô (客家山歌) he yit chúng sân-kô, he Hak-kâ vùn-fa ke chîn-sùi chṳ̂ yit, chú-yeu liù-hìng yù Kóng-tûng, Fuk-kien, Kông-sî, Thòi-vân tén thi-khî. Khì chú-yeu kho khiéu-thèu chhóng-chok, sùi-yi yì chhut, he Hak-kâ yîm-ngo̍k ke thoi-péu.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.