Hak-kâ pat-yîm (客家八音) he Thòi-vân ke Hak-kâ yîm-ngo̍k, he Hak-kâ-ngìn fat-chán thi̍t-phe̍t yû-miàng yîm-ngo̍k vùn-fa.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.