Hói-nàm

Hói-nàm he Chûng-koet hói-yòng mien-tsit chui-thai ke sén-fun, vi-é tì Nàm Chûng-koet Hói, pet-piên lâu Kóng-tûng siông-kak. Chûng-koet Hói-nàm-sén pâu-hàm Hói-nàm-tó, Sî-sâ Khiùn-tó, Nàm-sâ Khiùn-tó, Chûng-sâ Khiùn-tó ke tó-tsiâu yî-khi̍p Liâng-hói. Hói-nàm sén-fi he Hói-khiéu.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hàng-tsṳn-khî

Kîn-tsi

Ngìn-khiéu

Ngî-ngièn

Chûng-kau

Vùn-fa

Kau-yuk

Tshâm-kháu Vùn-hien

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.