Hàng-chṳn khî-va̍k (administrative division) chṳ́ koet-kâ tui hot-kin chin-hàng ke hàng-chṳn fûn-khî. Kok-koet ke hàng-chṳn khî-va̍k chṳ-thu m̀-thùng.

Chûng-koet

  • Thi-yi-kip:Sén-kip Hàng-chṳn-khî.
  • Thi-ngi-kip:Yen-kip Hàng-chṳn-khî.
  • Thi-sâm-kip:Hiông-kip Hàng-chṳn-khî.

Ngit-pún

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.