Fâ-lièn-yen ke thi-phêu.

Fâ-lièn-yen chhai Thòi-vân tûng-phu, sî-lìm he Tûng-ông sân-ma̍k, tûng-piên Thai-phìn-yòng, he Thòi-vân mien-chit chui-thai ke yen-kip hàng-chṳn-khî, ya-he Thòi-vân thi-yit ke sṳ̍t-hàng thi-fông chhṳ-chhṳ ke yen-sṳ.

Li̍t-sṳ́

Fâ-lièn kú-thoi chhṳ̂n-cho "Khì-lòi", kîn-kí Fâ-lièn-yen chṳ ki-chai, Sî-pân-ngà-ngìn chhai 1622-ngièn to liá-piên chhái-chhí sâ-kîm, hàn-yû chiông Fâ-lièn thi-khî chhṳ̂n-fû "Tô-lò-mân". Yì-yèn Fâ-lièn he Thòi-vân pí-káu-man pûn Hon-ngìn yì-kî ke thi-fông chṳ̂-yit, Hon-ngìn to Fâ-lièn khôi-khén he 1851-ngièn. Hien-chhai Fâ-lièn sṳ̀n-vì tûng-phu chui chhung-yeu yen-sṳ. 2008-ngièn, yen chṳn-fú kûng-pu yit-pân tho-lu min-miàng ngièn-chet, kiên-sîn thi-fông kûng-só min-miàng ke chún-chet.

Thi-lî

Hàng-chṳn khî-va̍k

Kau-yuk

Kîn-chi

Kâu-thûng

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

Chṳn-chhṳ

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.