Liá-piên "Chhṳ̂m-chun-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"深圳" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chhṳ̂m-chun-sṳ ya-kín
Chhṳ̂m-chun-sṳ chûng-sîm kûng-yèn

Chhṳ̂m-chun-sṳ (深圳市) fe̍t-tsá Phên-sàng(鵬城) tshai Chûng-koet nàm-fông Chû-kông Sâm-kok-chû tûng-ngan, su̍k-yî Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén, he Chûng-koet thi-yi ke kîn-chi thi̍t-khî. Chhiòn tû-sṳ thú-thi chúng mien-chit he 1,953 phìn-fông kûng-lî, khì-chûng kîn-chi thi̍t-khî mien-chit yû 395.81phìn-fông kûng-lî.

Thi-lî

Li̍t-sṳ́

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Sim-chun yeu haau gaau lit-su. Sim-chun cheui yau lit-su ge thi-fong hai Thaai-phung-saang.

Yi-tsen Sim-chun suk-yi 'Sin-an-yen'. Hau-leui Yang-kok phaa Heung-kong chi-hau. Sin-an-yen kui-mang kiaau 'Baau-on-yen'.

Theng Siaau-pheng tsoi 1979 nen fui-fong Tsung-kok. Tsong-phaan 'gui-kaap fui-fong' ge chai-daau. Sim-chun seng-wai kang-chai thak-ki. Goh choh ngie-sip nen ge gui-gaap. Yen-tsoi Sim-chun pen seng thaai seng-si.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

Sa-khî Fàn-kín

Kûng-khiung Sat-sṳ̂

Kau-yuk

Lî-hàng

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
 • Thaai-phung-saang
 • Si-gaai zi cong
 • Gim siu zung-faa
 • Zung-gok min-cuk wun-faa cin wo fon-lok guk
 • Zung-yang-gaai
 • Tung-phu faa-kiaau saang
 • Thaai-mui-saa
 • Siaau-mui-saa
 • Fui-sen-si-gaai
 • Wang-faat-zi
 • Fung-wong-saan
 • Zung-saan gung-ngien
 • Mo-ten-thaai-liu

Kîn-tsi Fat-chán

Kâu-thûng

Chhâm-siòng

Ngoi-phu Lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.