Hon-ngî chhit-thai ngî-ngièn.

Chûng-koet Fông-ngièn (中國語言) he m̀-thùng thi-fông kóng ke fa, chhòn-thúng sông yî nàm-pet khî-fûn, yû só-vi "chhit-thai fông-ngièn" m̀-ko yû-ngìn ngin-vì he "pat-thai fông-ngièn". Nàm-fông fông-ngièn chúng-lui pí-káu tô, li-yì Ng̀, Siong, Kàm, Hak, Ye̍t, Mên, Mên yû fûn-cho Mên-nàm, Mên-tûng lâu Mên-pet, yì-yèn pet-fông fông-ngièn chṳ́-yû yit-chúng, só-yî pûn chhṳ̂n-fû "pet-fông fông-ngièn" fe̍t-chá pet-fông-fa.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.