Liá-piên "Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中華人民共和國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
中华人民共和国
Chûng-koet khì
koet-khì
Chûng-koet koet-fî
koet-fî
Koet-kô: 义勇军进行曲
"Ngi-yúng-kiûn chin-hàng-khiuk"
Sú-tû Pet-kîn
Chui-thai sàng-sṳ Sông-hói
Kôn-fông ngî-ngièn Hon-ngî Phû-thûng-fa
Sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn Mùng-kú-ngî, Uyghur-ngî, Chhòng-ngî, Chong-ngî tén-tén
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, Marx-Lenin chú-ngi, yit-tóng-chṳ, sa-fi chú-ngi, khiung-fò-koet
 Koet-kâ chú-sit
Si̍p Khiûn-phìn (ya-he Chûng Khiung chúng-sû-ki)
 Koet-vu-yen Chúng-lî
Lí Khiòng
 Ngìn-thoi vî-yèn-chóng
Chhau Lo̍k-chi
 Chṳn-hia̍p chú-sit
Vòng Fu-nèn
Li̍p-fap kî-koân Chhiòn-koet Ngìn-mìn Thoi-péu Thai-fi
Mien-chit
 Chúng-khiung
9,596,961 km2 (3,705,407 sq mi) (thi 3 miàng)
 súi-vet (%)
2.8
Ngìn-khiéu
 2020-ngièn phú-chhà
Neutral increase 1,411,778,724
 Me̍t-thu
145/km2 (375.5/sq mi) (thi 83 miàng)
GDP (PPP) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase $26.66 van-yi (thi 1 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase $18,931 (thi 100 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
Increase $16.64 van-yi (thi 2 miàng)
 Phìn-kiûn
Increase $11,819 (thi 56 miàng)
Gini (2018-ngièn) Negative increase 46.7
HDI (2019-ngièn) Increase 0.761
 · thi 85 miàng
Chhièn Ngìn-mìn-pi (元/¥) (CNY)
Sṳ̀-khî UTC+8 (CST)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt yyyy-mm-dd
yyyymd (CE; CE-1949)
Kâ-yung thien-ngièn 220 V–50 Hz
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +86
ISO 3166 thoi-ho CN
Táng-kip Mióng-vet .cn
.中国
.中國

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (中華人民共和國), kién-chhṳ̂n Chûng-koet (中國), he vi-yî Â-chû tûng-phu, Thai-phìn-yòng sî-ngan ke sa-fi chú-ngi khiung-fò-koet, sú-tû Pet-kîn, liâng-thú mien-chit yok 960 phiàng-fông kûng-lî, he sṳ-kie song mien-chit thi-sâm thai koet-kâ, thùng chû-vì 14 ke koet-kâ chiap-yóng. Ngìn-khiéu chhêu-ko 13 yi, yok cham chhiòn-khiù ngìn-khiéu ke ńg-fûn chṳ̂-yit, he sṳ-kie song ngìn-khièu chui-tô ke koet-kâ.

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tân-yit-chṳ koet-kâ. Kî chui-chhû ke chûng-yông chṳn-fú -- chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú yî 1949-ngièn 10-ngie̍t 1-ngit siên-ko sṳ̀n-li̍p. Chhiòn-koet fûn-vì 23 ke sèn, 5 ke chhṳ-chhṳ-khî, 4 ke chhṳ̍t-hot-sṳ lâu 2 ke thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî(Hiông-kóng, Àu-mûn kîn-kí yit-koet lióng-chhṳ sṳ̍t-hàng kô-thu chhṳ-chhṳ), kiûn chhṳ̍t-su̍k chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiam-ko 5 ke thi-lî sṳ̀-khî, yî Pet-kîn sṳ̀-kiên (UTC+8) vì phêu-chún sṳ̀-kiên.

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tô mìn-chhu̍k koet-kâ, koet-kâ ngin-thin ke mìn-chhu̍k yû 56 ke, khì-chûng Hon-chhu̍k cham 91.59%, khì-yì 55 ke he séu-su mìn-chhu̍k. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiung-yû 24 chúng mìn-chhu̍k vùn-sṳ, 80 chúng yî-song mìn-chhu̍k ngî-ngièn, só-yû mìn-chhu̍k ha̍p-chhṳ̂n Chûng-fà mìn-chhu̍k. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet kûi-thin Hon-ngî phû-thûng-fa lâu kûi-fam kién-fa hon-sṳ vì kôn-fông ngî-ngièn vùn-sṳ. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tô chûng-kau sin-ngióng koet-kâ, yû song-yi ngìn sin-ngióng Fu̍t-kau, Tho-kau, Kî-tuk-kau, Yî-sṳ̂-làn-kau tèn chûng-kau.

Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he koet-chi sa-fi ke chhung-yeu yit-yèn, he Lièn-ha̍p-koet Ôn-chhiòn lî-se-fi Sòng-ngim lî-se-koet, sṳ-kie thi-sâm thai kîn-chi-thí, yû sṳ-kie song hien-yi sṳ-pîn chui-tô ke kiûn-chhui, yúng-yû fu̍t-vú-hi, yû fat-sa ví-sên lâu chai-ngìn hòng-thiên ke nèn-li̍t.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.