Chûng-Â (Yîn-ngî: Central Asia, Ngò-lò-sṳ̂-ngî: Средняя Азия / Центральная Азия), chit Â-chû chûng-phu, chhai thi-lî sông he chṳ́ sî chṳ Lî-hói, tûng to Chûng-koet, nàm to Â-fu-hon, pet to Ngò-lò-sṳ̂ ke kóng Thai-khî vet. Yì kîn-kí chhòng-khì cham kí liá phién khî-vet thai phu-fûn liâng-thú ke Sû-lièn kôn-fông thin-ngi, Chûng-Â kiùn chṳ́ khì si-ke kâ mèn Khiung-fò-koet: Kit-ngì-kit-sṳ̂, Thap-kit-khiet, Thú-khù-màn, Vû-tsṳ-phe̍t-khiet. Sû-lièn kié-thí heu, Chûng-Â sṳ̀n liáu Â-chû chûng-phu hien yí thu̍k-li̍p ke Ńg-ke yî “sṳ̂ thán” miang-miàng ke chhièn Sû-lièn kâ mèn Khiung-fò-koet ——Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán (ngìn-khiéu 1660 van), Kit-ngì-kit-sṳ̂-thán (ngìn-khiéu 550 van), Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán (ngìn-khiéu 760 van), Thú-khù-màn-sṳ̂-thán (ngìn-khiéu 510 van) yî-khi̍p Vû-tsṳ-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán (ngìn-khiéu 2950 van) ke chúng-chhṳ̂n [1]. Yì chhai kiên kóng-fàm ke yi-ngi sông, Chûng-Â thi-khî hàn pâu-koat Â-fu-hon, Yî-lóng tûng-phu ke fû lò sân thi-khî, Pâ-kî-sṳ̂-thán pet-phu, Mùng-kú tén thi, yû sṳ̀ hàn pâu-koat Chûng-koet sî-phu ke Sîn-kiong lâu Sî-chhông yî-khi̍p Sî-pak-li-â nàm-phu.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Vùn-fa

Kau-yuk

Kín-tiám

Kîn-chi

Ngìn-khiéu

Hàng-chṳn

Sa-fi

Kâu-thûng

  1. Paul McFedries (2001-10-25). "stans". Word Spy. Archived from the original on 2014-07-05. 2011-02-16 chhà-khon.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.