Calgary.

Calgary he yit-chho vi yî Kâ-nâ-thai Alberta-sén nàm-phu Rocky Sân-mak ke sàng-sṳ, he kâi sén ke chui-thai sàng-sṳ. Kâi sṳ mien-chit 789.9 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t yok 1048 mí. Kîn-kí 2011-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà, sṳ-nui ngìn-khiéu yû 1,096,833 ngìn, kha 2006-ngièn ke ngìn-khiéu 988,812-ngìn chen-chhòng liáu 10.9%.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hì-hèu

Chṳn-chhṳ

Hàng-chṳn Khî-va̍k

Kâu-thûng

Lî-hàng kín-tiám

Yû-hau Sàng-sṳ

Chhâm-kháu vùn-hien

    Ngoi-phu lièn-kiet

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.