Alberta-sén
Koet-kâ:Kâ-nâ-thai
Chhṳ-chhṳ-khî:
Sén:Alberta-sén
Mien-chit:661,848 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu:3,645,257 (2011-ngièn)
Me̍t-thu:5.69 ngìn/phìn-fông kûng-lî
GDP:
Chúng-liòng:C$295.276 billion
Phìn-kiûn:C$78,154
Sṳ̀-khî:CET (UTC-6)

Alberta he Kâ-nâ-thai yit-kip hàng-chṳn-khî, sú-fú sat-yî Calgary. Saskatchewan yî 1730 ngièn-thoi sṳ̀n-li̍p, lâu kak-lìn ke Saskatchewan khi̍p Manitoba-sén ha̍p-chhṳ̂n-cho chhó-ngièn sâm-sén. Alberta-sén he Kâ-nâ-thai kîn-chi chui fat-tha̍t chṳ̂-thi, chú-yeu yù lìm-ngia̍p, sa̍k-yù lâu thiên-yèn-hi sán-ngia̍p só tai-thûng. 2011-ngièn chhiòn-sén ngìn-kiûn pún-thi sên-sán chúng-chhṳ̍t he $78,154 Kâ-nâ-thai fo-pì.

Li̍t-sṳ́

Thi-lî

Hì-hèu

Hàng-chṳn khî-va̍k

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

Ngî-ngièn

Chṳ̂-ngièn

Kîn-chi

Sa-fi

Kâu-thûng

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

    Chhâm-siòng

    Ngoi-phu lièn-chiap

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.