ગુજરાતી શબ્દ ઘણાં સંદર્ભોમા વપરાય છે, જે નીચેનામાંનો એક અર્થ ધરાવી શકે છે:

આ પણ જુઓ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.