ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

   
ಕನ್ನಡ್
   
ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ

  • ನಾಂವ್: ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ
  • ಗಾಂವ್: ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ
  • ಜನನ್: ೧೯೧೦ ಅಗಸ್ತ್ ೨೬
  • ವೃತಿ: ಸಾಮಾಜ್ ಸೇವಾ

ಜಿಣಿ

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ೧೯೧೦ ಅಗಸ್ತ್ ೨೬ ತಾರಿಕೆರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಭೆನಿಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಗ್ನೆಸ್. ತಿ ೧೯೫೦ಆಂತ್ ಮಿಷನರಿ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಮಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘ್ ಘಡ್ಲೊ.

ಸೇವಾ

ತಿಣೆಂ ಸುಮಾರ್ ೪೦ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಡ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ, ಅನಾಥಾಂಚಿ ಸೇವೆಂತ್ ತಿಚೆಂ ದೀಸ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾತ್. ತಿಣೆಂ ಕದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ ಪೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಜನೊಸ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತಿ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಹೆ ಜಿವಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತರ್ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಉಡಯ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಬೊಂವ್ತಣಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಕಾಲ್ಚೊ ದೀಸ್ ಸೊಂಪ್ಲೊ ಪಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಅಜೂನ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಾ. ಅಮಿ ಮಾಗಾರ್, ಅಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್. ಅಮಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಅಮಿ ಮಾಗಾರ್, ಅಮಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಸಕ್ಚಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಂ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್. ಪುಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಸೆಜಾರಾ ದಿಯಾ. ತುಮ್ಚೆ ಜಿವಿತ್ ಪ್ರಕಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಜಾತಲೆ.[1]

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ೨೦೧೭ ಸೆಪ್ಛೆಂಬರ್ ೪ ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅದಿಕ್ರತ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲಿ. ಭಾರತಾಚಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ೧೯ ಸದಾಂಚ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಜಾವ್ನ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ ದುಬ್ಲ್ಯೆ ಪಜ್ರೆಚಿ ಸಾಂತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಬೆಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಶುಭ್ ಸಂದೇಶಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿದ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿಂಚಿ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಜಾವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್, ಭಾರತೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಬ್ರಾಬಿನ್ ಭಾರತರತ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಚೀಯ್ ನದ್ರೆಂತ್ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ದೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಿ. ೧೯೭೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಕಾ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉತ್ರಾ

  • ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಅಮಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
  • ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚಿ ದಾಕ್ಟುಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆನಿ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಯ್ತಾ.
  • ಮೋಗ್ ಉದೆಂವ್ಚೆ ಅಮ್ಚಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಚಿ ಅಮಿ ಜತನ್ ಘೆತಾನಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ.

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ರೊಮಾಂತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದಾ ವೆಳಾರ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಪುಡ್ ಕರ್ತಾ.'ತುಂವೆಂ ಪಾಳ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಜೆಲ್ ಕಸಲೊ'? ತಿಣೆಂ ತಕ್ಷಣಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂವೆ ಪಾಳ್ಚೊ ವಾಂಜೆಲ್ ೪ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಟಾಪಿಲಾ 'ತೆಂ ಮಕಾಚ್ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ' ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಮೊರ್ನ್

ಪೂಣ್ ತಿಣೆಂ ತೊ ಆಯ್ವಜ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲಾ. ತಿಣೆಂ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾಂ. ೧೯೯೭ ಸೆಪ್ತೆಂಬರ್ ೫ ತಾರಿಕೆರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯೆ ಮೊರ್ನ್ ಕಲ್ಕತಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಸಾ. ತಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾತಾನಾ ೧೨೩ ದೇಶಾಂತ್ ೬೧೦ ಮಿಷ‍ನರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೆಲಾಂ.

ಬಿರುದ್

ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತೆರೆಜಾಕ್ ೧೯೯೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತೆರೆಜಾ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಿರುದ್ ದಿಲಾಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ. %20ಜಾವ್ನ್%20ಫಾಮಾದ್%20ಜಾಲಿ. ಬ್ರಾಬಿನ್ ಭಾರತರತ್ನ್ ಆತಾ ತಿ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಸಂದರ್ಭ್

  1. http://www.iloveindia.com/indian-heroes/mother-teresa/
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.