Okẽndusu:Papapykuaa


Tereguahẽporãite
Papapykuaa Rokẽndusúpe

Papapykuaa, ha'e pe tembikuaaty ohesa'ỹijóva papahakuéra, ysajakuéra ha mba'éichapa mba'ekuéra oñemohenda ha oñembohysýi. Ikatu ojereho avei matemátika, ñe'ẽngue oúva Gyresiañe'ẽgui μάθημα (máthema) ha he'ise "tembikuaaty térã ñemoarandu". Ko tembikuaaty rupive ikatu jaikuaa mba'éichapa ojepapa mba'ekuéra, omombe'u ñandéve mba'éichapa mba'ekuéra oñemohenda hetepýpe, mba'éichapa ikatu heko ambue térã oñembohysýita, upe he'ise ko tembiapo rupive ikatu jaikuaa pe papapy ne'ĩra jaikuaa, ko tembiapo ojehero álgebra. Ikatu avei jaikuaa moõpaite oĩ mba'ekuéra ha mba'éichapa oñemohenda peteĩ tendápe, ko'ápe ikatu jaipuru umi coordenada. Mba'éichapa mba'ekuéra iñambue avei, kóva jahero papapykuaa ñehesa'ỹijo.


Mba'e reikuaaverã

Pi

Ko papapy π (oje'e ha ikatu ojehai Pi ramo) ohechauka pe ombojojáva mba'e apu'a jerepy ha pe mbyterasaha (mombyrykue ohasáva mba'e apu'a apyteitépe). Pe ombojojávagui osẽ ko papapy ha araka'eve naiñambuéi. Ko papapy niko oñepyrũ upéicha 3.141592653589793... ha ndopái.

Eikuaave...

Umi papapykuaa apo
  • Joapy (+): peteĩ ojoapy peteĩ ome'ẽ mokõi (1+1 = 2).
  • Pe'a térã nohẽ (-): mokõigui oipe'a peteĩ ome'ẽ peteĩ (2-1 = 1).
  • Mbohetave (×): mokõi ombohetave mokõire ome'ẽ irundy (2×2 = 4).
  • Mbovo (÷): irundy ombovo mokõire ome'ẽ mokõi (4÷2 = 2)

Eikuaave...

Kuatiarogue ambuéva


Okẽndusu ambuéva
Mbyjakuaa rokẽndusu Marandeko rokẽndusu Yvyapekuaa rokẽndusu Tembikuaaty rokẽndusu Tekovekuaaty rokẽndusu Ñe'ẽ rokẽndusu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.